BU YIL ENDONEZYA’NIN BAŞKENTİ JAKARTA’DA YAPILAN “MİSS WORLD MUSLİMAH 2013″ÜN BİRİNCİSİ NİJERYALI OBABİYİ AİSHAH AJİBOLA OLDU…

world-muslimah-2013world-muslimah-2013-1world-muslimah-2013-2world-muslimah-2013-4world-muslimah-2013-5